Regulamin wypożyczalni artykułów dziecięcych MaluchTravel.PL

§1 Informacje ogólne
 1. MaluchTravel.pl to serwis www w zakresie wypożyczania sprzętu turystycznego i rekreacyjnego należący do firmy MaluchTravel Agata Bogucka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojrowickiej 18/2, 54-434 Wrocław, NIP: 894-285-50-88.
 2. Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 3. Strona wypożyczalni www.MaluchTravel.pl umożliwia Klientom zapoznanie się ze sprzętem oraz akcesoriami dla dzieci, którymi dysponuje wypożyczalnia. Treści wyświetlane na stronie wypożyczalni MaluchTravel.pl. nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o sprzęcie turystycznym lub sprzęcie, należy przez to rozumieć odpowiednio sprzęt turystyczny dla dzieci oraz akcesoria dla dzieci.
 5. Zawieranie i wykonywanie umów najmu sprzętu prezentowanego na stronie wypożyczalni MaluchTravel.pl następuje zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.
 6. Niniejszy Regulamin jest dołączany każdorazowo do umowy najmu sprzętu.
§ 2 Zawieranie umów najmu sprzętu wypożyczalni
 1. Wypożyczalnia wynajmuje Klientom nowy/używany, sprzęt turystyczny oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 2. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu turystycznego powstałe z jego winy, w szczególności spowodowane użytkowaniem sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Wraz z podpisaniem UMOWY NAJMU Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.
 4. Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia sprzętu turystycznego odbywa się na stronie www.maluchtravel.pl przez wypełnienie FORMULARZA REZERWACJI z podaniem swoich danych osobowych, kontaktowych oraz informacji na temat przedmiotu i terminu wypożyczenia.
 5. Po wypełnieniu przez Klienta FORMULARZA REZERWACJI dostępność sprzętu jest potwierdzana przez pracownika wypożyczalni drogą mailową bądź telefonicznie.
 6. Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w podanym przez Klienta terminie wymagane jest wpłacenie przez Klienta w terminie wskazanym przez Wypożyczalnię kwoty 50 zł w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji. Klient ma prawo rezygnacji z wynajmu sprzętu pod warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej najpóźniej na 6 dni przed umówioną datą zawarcia umowy najmu. W takim przypadku Wypożyczalnia zwraca Klientowi zapłaconą opłatę aktywującą rezerwację w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji w sposób uzgodniony z Klientem. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu w terminie krótszym niż 6 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu opłata aktywująca rezerwację jest traktowana jako odstępne i nie podlega zwrotowi. Za równoznaczne z rezygnacją zawarcia umowy najmu jest traktowane również nie odebranie zarezerwowanego sprzętu w umówionym terminie.
 7. Opłata aktywująca rezerwację w wysokości 50 zł jest wpłacana na konto:
  ING 54 1050 1575 1000 0092 6309 4089
  i zaliczana na poczet wynagrodzenia dla Wypożyczalni za wypożyczenie sprzętu.
 8. Zamówiony sprzęt odbierany jest przez Klienta osobiście lub po wcześniejszym uzgodnieniu dostarczony przez pracownika Wypożyczalni pod wskazany przez Klienta adres. Szczegóły wydania sprzętu uzgadniane są z wypożyczalnią telefonicznie lub mailowo.
 9. Sprzęt wypożyczany jest osobie, która okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci opłatę za najem oraz kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię (wysokość opłaty za najem oraz kaucji uzależniona jest od rodzaju sprzętu, a stawki przedstawione są w CENNIKU).
 10. Kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu sprzętu do wypożyczalni . W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu Wypożyczalnia może zaliczyć kwotę kaucji na poczet pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu, który został uszkodzony/zniszczony/utracony przez Klienta. W przypadku gdy koszty naprawienia szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni od dnia ustalenia wysokości szkody.
 11. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie, w jakim go wypożyczył oraz w terminie ustalonym w UMOWIE NAJMU. Najemca jest zobowiązany zwrócić sprzęt Wynajmującemu na adres siedziby firmy po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów drogą telefoniczną lub mailową.
 12. Opłata za okres wypożyczenia (zgodnie z CENNIKIEM) pobierana jest w momencie przekazywania wypożyczonego sprzętu Klientowi. W przypadku rezerwacji potwierdzonej opłatą w wysokości 50 zł kwota za wypożyczenie sprzętu zostaje pomniejszona o wysokość kaucji tej opłaty. Przyjmowane są tylko płatności gotówką.
 13. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest UMOWA NAJMU.
 14. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 15. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu. W przypadku ujawnienia się wady sprzętu, która uniemożliwia jego użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się z Wypożyczalnią w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku gdy Wynajmujący nie ma możliwości niezwłocznego naprawienia sprzętu lub dostarczenia sprzętu niewadliwego, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić koszty najmu sprzętu za okres w trakcie, którego sprzęt z powodu wady nie mógł być wykorzystywany przez Najemcę.
 16. Wypożyczalnia MaluchTravel.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowej eksploatacji sprzętu lub akcesoriów dla dzieci.
 17. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest każdy rozpoczęty dzień najmu liczony od godziny 9:00 do godziny 19:00. Zwrot sprzętu następuje najpóźniej do godziny 19.00 w dniu zakończenia obowiązywania UMOWY NAJMU. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu o kolejny dzień. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji określone są w CENNIKU Wypożyczalni.
 18. Nie ma możliwości zwrotu wypożyczonego sprzętu w niedzielę i święta.
 19. Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu – ilość dni licząc od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu- przez dzienne stawki opłat.
 20. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Policję oraz Wynajmującego.
 21. W przypadku zagubienia sprzętu Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zapłatę Wynajmującemu kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionego sprzętu.
 22. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę (24 godziny) zwłoka w zwrocie sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 23. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 24. Klient ponosi odpowiedzialność za ponadnormalne zużycie sprzętu, zniszczenie oraz zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o rynkową wartość braków lub cenę naprawy.
 25. Inne, nieujęte w Regulaminie kwestie, regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).
§ 3 Dane osobowe
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych Klientów Wypożyczalni jest Agata Bogucka zamieszkała przy ul. Wojrowickiej 18/2 we Wrocławiu, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MaluchTravel Agata Bogucka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojrowickiej 18/2, 54-434 Wrocław, NIP: 894-285-50-88
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu sprzętu turystycznego oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów wypożyczalni Maluchtravel.pl.
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO) niemniej odmowa ich podania może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 4. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@maluchtravel.pl.